مقاله ها

دستجان

دستجان فراهان

اين روستا جز دهستان فرمهين از توابع بخش مركزي  شهرستان فراهان ميباشد.

اين روستا در 70 کیلومتری شمال غربی شهر اراک که حدود 1512 نفر جمعیت دارد

معرفي دستجان در لغتنامه دهخدا

 

 

دهي است جزء دهستان فراهان بالا بخش فرمهين شهرستان اراک واقع در 160هزارگزي شمال باختري فرمهين و 10هزارگزي راه مالرو عمومي . با 607 تن سکنه . آب آن از قنات و راه آن مالرو است و از فرمهين ميتوان اتومبيل برد.

ا معاريف روستاي دستجان

 

.دکتر افسر دستجانی فراهانی فوق تخصص و جراج  علم چشم پزشکی

۲.دکتر افسانه دستجانی فراهانی متخصص چشم پزشکی

۳.دکتر اکبر دستجانی فراهانی متخصص چشم پزشکی(مقیم آلمان)

۴.دکتر مجتبی دستجانی فراهانی پزشک عمومی

۵.دکتر محمد دستجانی فراهانی پزشک عمومی

۶.دکتر شمس الله دستجانی فراهانی دکترای کامپیوتر(مقیم نروژ)

۷.دکتر امیر حسین دستجانی فراهانی دکترای فلسفه (گرایش منطق فلسفی)

۸.دکتر حسینعلی اکبری نیا دکترای فلسفی

۹.دکتر امین دستجانی فراهانی دکترای دارو سازی

۱۰.دکتر کسری دستجانی مهندسی الکترونیک

۱۱.دکتر محمود دستجانی فراهانی مهندسی شیمی

۱۲. سید اسماعیل میر احسانی کارشناس ارشد مدیریت و روانشناسی

۱۳.داود جعفری فر کارشناس ارشد مهندسی شیمی

۱۴.حسین فراهانی کارشناس ارشد حقوق جزا

۱۵.محمد علی زیارتی کارشناس ارشد حقوق جزا

۱۶.مرتضی فروتن کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

۱۷.علی دستجانی فراهانی کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

۱۸.فیض الله افشار پور کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

۱۹.علی فیاض کارشناس ارشد ادبیات فارسی

۲۰.علی اصغر عراقیه کارشناسی ارشد مهندسی عمران و مدیریت

۲۱.صدرالله دستجانی فراهانی کارشناسی ارشد  مدیریت آموزشی

۲۲.حاج مرتضی دستجانی فراهانی کارشناس ارشد  مدیریت دولتی

۲۳.مسعود دستجانی فراهانی کارشناس ارشد حسابداری

۲۴.فائزه دستجانی فراهانی کارشناس ارشد مهندسی مواد

۲۵.داود دستجانی فراهانی کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

۲۶.اعظم دستجانی فراهانی کارشناس ارشد مهندسی صنایع

۲۷.محمد یوسفی مهر رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه فراهان

۲۸.حمیدرضا دستجانی فراهانی کارشناس ارشد تربیت بدنی علوم ورزشی

۲۹.محمد اسماعیل دستجانی فراهانی کارشناس ارشد شیمی

۳۰.مهرداد مؤمن فرزند استاد علی مؤمن کارشناس ارشد مهندسی صنایع

٣١.مجتبی مؤمن فرزند استاد علی مؤمن کارشناس ارشد مهندسی منابع

٣٢.ولی الله دستجانی فراهانی کارشناس ارشد مشاوره و روانشناسی

٣٣.سپهر فرجی زاده فرزند فضل اله کارشناس ارشد مهندسی معدن

٣۴.سیامک فرجی زاده کارشناس ارشدمدیریت مالی اداری

٣۵.دکتر سارا دستجانی فراهانی دکترای فیزیک (مقیم آلمان)

٣۶.سرکار خانم دکتر سیفی فوق تخصص اورولوژی(تهران)

٣٧.سرکار خانم دکتر فرجی زاده (تهران)

٣٨.سرتیپ احسان دستجانی فراهانی

٣٩.دکتر فرهاد دستجانی فراهانی دکترای شیمی (مقیم سوئد)

۴٠.منصور دستجانی فراهانی کارشناس ارشد زبان انگلیسی

۴١.حسین دستجانی فراهانی کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

۴٢.فضل الله دستجانی فراهانی کارشناس ارشد علوم دریایی

۴٣.ابوالفضل دستجانی فرزند علی اصغر پزشک

۴۴.علی اصغر دستجانی فراهانی  جناب سرگرد

46.رضا دستجانی فراهانی لیسانس برق